Przejdź do treści

Twój biznes naszą pasją!

Tarcza - pytania, odpowiedzi, wątpliwości

W spółkach osobowych mamy dwa rodzaje zwolnień:

a/ pierwsze dla płatnika jakim jest sama spółka względem swoich pracowników – tu obowiązuje limit max 9 zgłoszonych ubezpieczonych i bezwarunkowe zwolnienie,

b/ drugie dla wspólników uwarunkowane wielkością osiągniętych przychodów w proporcji do udziałów wspólnika w przychodach spółki.

W większości przypadków będzie tak, że spółka skorzysta ze zwolnienia, ale nie skorzystają z niego sami wspólnicy, z uwagi na wyższe przychody jakie przysługują im z tytułu udziału w spółce.

Wszystko wskazuje na to, że do limitu liczymy wszystkich zgłoszonych ubezpieczonych niezależnie od formy zatrudnienia oraz wielkości etatu, zatem w przypadku np. 6 zatrudnionych na umowach o pracę w wymiarze 1/1 etatu i 4 na 1/2 etatu, zwolnienie nie przysługuje, gdyż mamy liczbę 10 ubezpieczonych, choć firma jest w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców – mikroprzedsiębiorcą.

Podobnie w przypadku 8 osób zatrudnionych na umowę o pracę i 2 osób na umową zlecenie.

Ustawa nie odwołuje się w żaden sposób do definicji mikroprzedsiębiorcy wbrew temu co na co dzień słyszymy w mediach, stąd szereg nieporozumień i niejasności w tym zakresie.

Tak było w pierwotnym projekcie ustawy, ale po autopoprawce i w obecnym brzmieniu, znaczenie ma wyłącznie liczba ubezpieczonych na dzień 29.02.2020 r.

Podobny problem pojawia się przy pracownikach młodocianych, osobach na urlopach wychowawczych, na zasiłkach chorobowych, etc., którzy w myśl niektórych przepisów nie są wliczani do limitu przy określaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, ale są zgłoszeni przez płatnika do ubezpieczeń i wchodzą do limitu.

ZUS zwalnia z obowiązku opłacania składek w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

Nie spodziewajmy się decyzji wcześniej niż w lipcu 2020 r. Do tego czasu nie należy opłacać składek, gdyż art. 31 zo stanowi, że zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności , zatem jeśli ktoś ma ustawione np. zlecenie stałe płatności składki powinien je anulować.

Art. 31zp. 1. ustawy stanowi, że wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., zwany dalej „wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek”, płatnik składek przekazuje do ZUS, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

ZUS zwalnia z obowiązku opłacania składek w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

Nie spodziewajmy się decyzji wcześniej niż w lipcu 2020 r. Do tego czasu nie należy opłacać składek, gdyż art. 31 zo stanowi, że zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności , zatem jeśli ktoś ma ustawione np. zlecenie stałe płatności składki powinien je anulować.

Nie. Osoba, która spełnia warunki do zwolnienia ze składek ZUS, może również ubiegać się o wypłatę świadczenia postojowego.


Designed by Spring Leading

Copyright © 2022 TAX IT PARTNER

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.